ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον, υψηλής τεχνολογικής παιδείας, για τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και την αξιολόγηση πληροφοριακών & επικοινωνιακών συστημάτων, που μπορούν να συμβάλλουν  στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Lab1 Πανεπιστημίου Αιγαίου έθεσε κατά την ίδρυσή του το 1997 ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Η σύντηξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στο πλαίσιο ενιαίων συστημάτων έδωσε στο Τμήμα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που διατηρεί και εξελίσσει.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, όσο και τα παρεχόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακολουθούν διεθνή πρότυπα σπουδών, υιοθετώντας φοιτητοκεντρική διδασκαλία, διαδικασίες αξιολόγησης, συνεργασία μεταξύ καθηγητών/τριών και φοιτητών/τριών, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας και της έρευνας µε την παραγωγή.

Η εκπαιδευτική όσο και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, όπως την ασφάλεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα ευφυή συστήματα, τα δίκτυα και τις επικοινωνίες, την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση πληροφορίας, το υλικό και το λογισμικό υπολογιστικών συστημάτων και το δίκαιο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.