ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Tο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εφαρμόζει προχωρημένες ποσοτικές-υπολογιστικές μεθόδους για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων στις διεπιφάνειες μεταξύ της διοίκησης, της χρηματοοικονομικής και της τεχνολογίας.

Michaleio BuildingΤο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης είναι ένα πενταετούς φοίτησης Τμήμα, που ιδρύθηκε το 2000. Προβεβλημένος στόχος του Τμήματος, από την αρχή της ίδρυσής του, είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση εξειδικευμένων μηχανικών µε ισχυρό διεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο, ικανών να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Οικονομίας της πληροφορίας και των υπηρεσιών.

Οι ανάγκες μιας τέτοιας οικονομίας συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή των ποσοτικών εργαλείων και των πρακτικών δεξιοτήτων του μηχανικού σε πολύπλοκα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα καθώς και την απαίτηση για ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που υποστηρίζονται από άρτια επιστημονική γνώση και εξοικείωση µε τους νόμους και τις πρακτικές της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας αποσκοπεί στην καλλιέργεια κατάλληλων δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους/στις αποφοίτους να ανταποκριθούν σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον και επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης καινοτόμου προγράμματος σπουδών, που έχει σαν βασικό στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας, σύμφωνα µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.