Η Σχολή

Ταυτότητα και στόχοι

Η Πολυτεχνική Σχολή είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης του Πανεπιστημίου στο Αρχιπέλαγος και αποτελείται από τα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία λειτουργούν επί είκοσι σχεδόν χρόνια και περιλαμβάνουν:

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (έδρα Σάμος).
  • Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (έδρα Χίος).
  • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (έδρα Σύρος).

Η αποστολή της Σχολής είναι η εκπαίδευση των αυριανών ηγετών της τεχνολογίας και η αναζήτηση επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων των καθηγητών και φοιτητών της. Αναπτύσσουμε τον Μηχανικό του σήμερα και του αύριο, απαλλαγμένο από χωρικούς περιορισμούς, δημιουργώντας επιστήμονες με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και άκρως δημιουργικό, κριτικό, πολιτισμικά ενήμερο και επιχειρηματικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες

Στοχεύουμε       

  • Στην ανάδειξη του Μηχανικού μέσα από την επίλυση προβλημάτων με την χρήση επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων που παράγουν γνώση και δημιουργούν το θεμέλιο για την παραγωγή καινοτομίας.
  • Στη συνεχή διαμόρφωση της διδακτικής προσέγγισης με έμφαση την αξιοποίηση της ερευνητικής και πρακτικής διαδικασίας για την εκπαίδευση των φοιτητών και την επιμόρφωση επαγγελματιών στους χώρους της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας και της κοινωνίας.
  • Στην εξωστρέφεια οδηγώντας τόσο τους αποφοίτους μας όσο και τις καινοτόμες λύσεις, όπως αναπτύσσονται μέσα από εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίας στα Τμήματα της Σχολής, στην αξιοποίηση τους από την κοινωνία.

Η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία απευθύνονται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων μηχανικών ΑΕΙ αλλά και σχετικών ειδικοτήτων. Τα ανωτέρω επεκτείνονται και στις Διδακτορικές Σπουδές οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης αλλά και την προετοιμασία επιστημόνων που διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και βιομηχανικό στίβο.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν σημαντικά υψηλούς δείκτες απορρόφησης από την αγορά εργασίας σε αντικείμενα που άπτονται των σπουδών τους.

Διοίκηση

Η Σχολή διοικείται από τη Συνέλευση της Σχολής, την Κοσμητεία και τον Κοσμήτορα.

Συνέλευση της Σχολής

Η Συνέλευση της Σχολής αποτελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων, εκπροσώπους του ειδικού προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) και εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητρών και των υποψηφίων διδακτόρων. Λαμβάνει αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορούν τη Σχολή.

Κοσμητεία

Η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, εκπροσώπους του ειδικού προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ) και εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητρών και των υποψηφίων διδακτόρων. Αποτελεί το κύριο όργανο διοίκησης της Σχολής.

Κοσμήτορας

Ο Κοσμήτορας εκλέγεται με τριετή θητεία από τα μέλη ΔΕΠ και τα μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ της Σχολής. Ο Κοσμήτορας εκπροσωπεί τη Σχολή, συγκαλεί την Κοσμητεία και τη Συνέλευση της Σχολής και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών τους.

Κοσμήτορας της Σχολής την τρέχουσα περίοδο είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Καβάσαλης.

Συνεργασίες

Η Σχολή συμμετέχει στο Academic Partner Program της Visual Paradigm, η οποία προσφέρει στη Σχολή χωρίς χρέωση τα προϊόντα της: UML editor, ERD και BPMN software.