Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμ. ΜΠΕΣ