Τμ. ΜΠΕΣ - Προκήρυξη εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου